XXX Sesja Rady Gminy Marciszów

25 czerwca 2021 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Wręczenie zaświadczenia oraz złożenie ślubowania przez radnego, wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marciszów.
5/ Przedstawienie porządku obrad.
6/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
7/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
9/ Bezpieczeństwo na terenie gminy – profilaktyka przeciwpożarowa.
10/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sędzisławiu,
b/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego,
c/ określenia wzorów wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
d/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021,

11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment