XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów

28 maja 2021 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
a/ wybór Komisji Skrutacyjnej,
b/ przeprowadzenie głosowania tajnego,
c/ przedstawienie wyników głosowania,
d/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
9/ Raport o stanie Gminy Marciszów.
a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.
b/ debata nad raportem,
c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2020.
10/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
b/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.
c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
d/ dyskusja nad sprawozdaniami.
e/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2020 rok.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2020 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2020 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
c/ dyskusja.
d/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
12/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
b/ udzielenia dotacji Mo-To Mateusz Ziajkiewcz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
c/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021,

13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment