XXVIII Sesja Rady Gminy Marciszów

30 kwietnia 2021 roku o godzinie 9 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Przedstawienie porządku obrad.
3/ Plan realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku.
4/ Sprawozdanie z działalności GOPS Marciszów za 2020 rok.
5/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał:

a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,
b/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego,
c/ zmiany uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji społecznych,
d/ nieuwzględnienia petycji dotyczącej „poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”.
e/ nieuwzględnienia petycji o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego,
f/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021,
g/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku,
h/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marciszów oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie w sprawie zmiany warunków pracy i płacy,

6/ Zatwierdzenie w trybie głosowania korespondencyjnego protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.
8/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment