XXVII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 26 marca 2021 roku o godzinie 9 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Przedstawienie porządku obrad.
3/ Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020.
4/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał:

a/ wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Ciechanowicach,
b/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2021 roku”,
c/ określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji społecznych,
d/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marciszów na lata 2021-2025,
e/ przyjęcia do realizacji “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2021”,

5/ Zatwierdzenie w trybie głosowania korespondencyjnego protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.
7/ Sprawy różne.
8/ Zamknięcie obrad sesji.

W związku z trwającą epidemią i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment