XXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CO V-2 obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał:

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany WPF,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat we wsi Krzeszów stanowiących gminny zasób nieruchomości,
– projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. “Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy
Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”,
– projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
– projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
– projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2021.

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Share

Zobacz również

Leave a Reply