XXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 13 listopada 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CO V-2 obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz
Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał:

  • projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  • projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
  • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
  • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w Czarnowie,
  • projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamienna Góra do Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej”,
  • projekt uchwały w sprawie rezygnacji Gminy Kamienna Góra z członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich,
  • projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

Share

Zobacz również

Leave a Reply