XXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 30 września 2020 roku o godz. 10 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra.
5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informacja z działalności.
6. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Janiszów,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat we wsi Jawiszów, stanowiącej gminny zasób nieruchomości,
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w miejscowości Olszyny,
– projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierana odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Zobacz inne

Leave a Comment