XX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.
Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra.
 5. Debata nad Raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
 8. – podjęcie uchwały w tym zakresie.
 9. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy:
  – podjęcie uchwały w tym zakresie.
 10. Podjęcie uchwał:
  – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w Krzeszowie przy ul. Betlejemskiej,
  – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu,
  – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
  – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
  – projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamienna Góra na rok szkolny 2020/2021.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.
Share

Zobacz również

Leave a Reply