XVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra w trybie zdalnym

W dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym na terenie całego kraju – posiedzenie przeprowadzone zostanie w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji.
Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

Podjęcie uchwał:

– projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra w 2020 roku”,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu,
– projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat we wsi Czarnów stanowiących gminny zasób nieruchomości,
– projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/53/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Zamknięcie obrad.

Zobacz inne

Leave a Comment