XVII Sesja Rady Gminy Marciszów – Transmisja na żywo

W dniu 29 maja 2020 roku o godzinie 8:00 rozpoczęły się obrady XVII Sesji Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
4/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
b/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
d/ zmieniająca uchwałę nr XVI/103/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Marciszów,
e/ pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wnioskującej o podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,
f/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020.

5/ zatwierdzenie w trybie głosowania korespondencyjnego protokołu:

a/ z XV sesji Rady Gminy Marciszów z dnia 28.02.2020 r.
b/ z XVI sesji Rady Gminy Marciszów z dnia 10.04.2020 r.
6/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.
7/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment