XVI Sesja Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym

W dniu 10 kwietnia 2020 roku o godzinie 8:00 odbędą się obrady XVI Sesji Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Przedstawienie porządku obrad.

3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach:

a/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

b/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

c/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d/ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Marciszów,

e/ ustalenia średniej ceny jednostek paliwa dla Gminy Marciszów na rok szkolny 2019/2020,

f/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2020 roku”,

g/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020,

h/ udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

i/ udzielenia dotacji    Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Augustyna w Ciechanowicach  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

j/ wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Pastewniku,

k/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” w Marciszowie,

l/  wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2020 – 2023,

– przyjęcie uchwały,

4/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.

5/ Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo odbędzie się na kanale YouTube.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment