XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 27 sierpnia 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i XIV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 1. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie warunków likwidacji kamiennogórskich gimnazjów publicznych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M. Curie- Skłodowskiej w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  ( dz. nr 141/14 i 141/15 obr. nr 6).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. nr 177/12, obr. nr 3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  ( dz. Nr 166/9, obr. nr 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  ( dz. nr 304/3 i 304/4, obr. nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz.nr 250, 252,253,254,255 obr. nr 3).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, przeznaczanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie Sesji.
Share

Zobacz również

Leave a Reply