XV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych
i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie
międzysesyjnym.
4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.
5. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2019 r.
6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok
2020 r.
7. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLVL/288/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
– projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2020,
– projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/259/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31
stycznia 2018 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o
określonej pojemności,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Kamienna Góra, położonych w Czadrowie, Krzeszowie oraz Leszczyńcu,
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment