XLVII Sesja Rady Gminy Marciszów

W czwartek, 29 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLVII Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Sprawozdanie z prac Rady Gminy Marciszów za 2022 rok.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,
b/ zmiany Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 14+150 – 115+104 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”,
c/ przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032”,
d/ przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na lata 2023 – 2025”,
e/ rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów,
f/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,
g/ ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022,

10/ Uchwalenie budżetu Gminy Marciszów na 2023 rok.

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem Wójta,
b/ odczytanie opinii Komisji i wniosków radnych,
c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Marciszów projekcie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 wraz z opinią o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok,
d/ przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
e/ dyskusja nad projektem budżetu,
f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11/ Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.

a/ przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.
b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023-2033 przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na 2023 rok,
c/ podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.

12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment