XLVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

27 października 2021 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XLVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki ze 100% udziałem gminy pod nazwą Spółka Mieszkaniowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Kamienna Góra na dofinansowanie przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 491/1, obr.6).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 491/2, obr.6).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 491/3, obr.6).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 222/1, 222/2, 222/3,222/4, 222/5 obr.5).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
17. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji.

Wideo: Kamienna Góra

https://youtu.be/_HUrLfoKacw

Zobacz inne

Leave a Comment