XLIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

25 maja 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra.
5. Debata nad Raportem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
– podjęcie uchwały w tym zakresie.
8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy:
– podjęcie uchwały w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamienna Góra na rok szkolny 2022/2023,
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego Dostępna szkoła,
– projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa, dotyczącego uchwały XXXIV/200/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.10.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra dla miejscowości Rędziny.
10. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment