XLI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

30 marca 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja PGW Wody Polskie na temat działań podejmowanych i planowanych na terenie Gminy Kamienna Góra.

5. Informacja na temat działalności CBK Gminy Kamienna Góra – podsumowanie roku 2021 i plany na rok 2022.

6. Podjęcie uchwał.

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

– projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamienna Góra za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,

– projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Kamienna Góra na rok 2022,

– projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,

– projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

– projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pisarzowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Pisarzowicach,

– projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/282/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat we wsi Czarnów stanowiących gminny zasób nieruchomości,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Kamienna Góra, położonego w Ptaszkowie, Dębrzniku, Gorzeszowie, Jawiszowie oraz Dobromyślu,

– projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra w 2022 roku”,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ogorzelcu, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra na rzecz jej użytkownika wieczystego,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jawiszowie, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości.

7. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment