XL Sesja Rady Gminy Marciszów

27 maja 2022 roku o godzinie 11 w sali narad urzędu gminy w Marciszowie odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Raport o stanie Gminy Marciszów.
a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.
b/ debata nad raportem,
c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2021.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
b/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.
c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
d/ dyskusja nad sprawozdaniami.
e/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2021 rok.
10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2021 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2021 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
c/ dyskusja.
d/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
11/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku,
b/ wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu,
c/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,
d/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022- 2032.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja online
Share

Zobacz inne

Leave a Comment