XIV Sesja Rady Miasta Lubawka

W dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Lubawce odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad Sesji.
 3. Informacje o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji 2019 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Informacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat :
 8. realizacji programu 500 +
 9. usług opiekuńczych
 10. placówek pobytu dziennego
 11. przygotowania do sezonu zimowego
 12. Dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie:
 13. w sprawie zmiany statutu Gminy Lubawka
 14. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 15. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/340/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz Powiatu Kamiennogórskiego
 16. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
 17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
 18. w sprawie zmiany uchwały nr I/336/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 19. zmiany uchwały nr II/28/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 20. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment