XIV Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 31 stycznia 2020 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XIV Sesji Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Marciszów na rok 2020.
9/ Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2020.
10/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2020,
b/ zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów na rok 2020,
c/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2020,
d/ zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2020,
e/ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
f/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,
g/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, których przedmiotem jest to sama nieruchomość,
h/ zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2020,
i/ wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Pastewnik,
j/ Statutu Gminy Marciszów,
k/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020,

11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment