XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 29 maja 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra trwa XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z VIII i IX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 1. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: T. Kościuszki, Wojska Polskiego i Okrzei oraz rzek: Bóbr i Zadrna w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wałbrzyskiej, Katowickiej i Księcia Bolka I w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic:
  Sienkiewicza, L. Waryńskiego i W. Broniewskiego w Kamiennej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki
  i M. Skłodowskiej-Curie w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 97, obr. nr 3).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. nr 474/8, obr. nr 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. nr 149/2, obr. nr 7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. nr 177/2, obr. nr 3).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. nr 185/20-21, obr. nr 3).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. ap. Piotra i Pawła zabytku ruchomego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  w Kamiennej Górze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym na sfinansowanie kosztów remontów części wspólnych nieruchomości, zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji zadań inwestycyjnych.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze.
 22. Interpelacje i zapytania.
 23. Wnioski
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Miasto Kamienna Góra

Share

Zobacz inne

Leave a Comment