Wynik kontroli WIOŚ w sprawie odpadów

Przedstawiamy oficjalną informację po przeprowadzonej kontroli przez WIOŚ w sprawie nieprawidłowego zagospodarowania odpadów na terenie sołectwa Czadrów, o czym pisaliśmy tutaj.

W związku z interwencją pisemną Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2017 roku o podjęcie pilnych działań będących w kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu wyeliminowania nieprawidłowego przechowywania nawozu i wyeliminowania w związku z tym ponadnormatywnego rozprzestrzeniania się much, na działkach nr ewid. 384/7 w Czadrowie oraz częściowo na działkach nr ewid. 389 i 1027 w Krzeszowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę w dniach 02 i 16 sierpnia 2017 roku. Na ww. działkach stosowany jest jedynie pomiot kurzy. Nie są składowane odpady, w tym osady ściekowe.

Kontrola potwierdziła zasadność interwencji w zakresie niewłaściwego postępowania z nawozami naturalnymi. Stwierdzono zdeponowane na przedmiotowych działkach pryzmy pomiotu kurzego bez zabezpieczenia środowiska naturalnego przed możliwym oddziaływaniem pomiotu kurzego; obecność znacznej liczby much i wyczuwalny zapach charakterystyczny dla nawozu naturalnego tego typu.

Ilość zmagazynowanego pomiotu kurzego wynosiła ok. 150-200 Mg. Powierzchnia działek do rozrzutu pomiotu kurzego wynosiła ok. 200 ha.

Z uzyskanej przez WIOŚ informacji od przedstawiciela Spółki wynika, iż nawóz zostanie rozprowadzony na działkach. Za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości osobę odpowiedzialną ukarano dwoma mandatami.

Informacja na podstawie protokołu kontroli nr DJ 100/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku.Share

Zobacz inne

Leave a Comment