Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe, preferowane architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna,
-co najmniej 3-letni staż pracy,
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
-znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku, a zwłaszcza: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej szczegółów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment