Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne

1) wykształcenie wyższe, preferowane architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna,
2) co najmniej 3-letni staż pracy,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
8) znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku, a zwłaszcza: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej szczegółów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment