Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie średnie, preferowane wyższe związane z ochroną środowiska,
-preferowany co najmniej 3-letni staż pracy,
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
-znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku, a zwłaszcza: ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi.

Więcej szczegółów tutaj.

Zobacz inne