Walny Zjazd Sprawozdawczy

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Kamiennogórskiej w Kamiennej Górze zaprasza członków Oddziału na Walny Zjazd Sprawozdawczy, który odbędzie się Centrum Kultury w Kamiennej Górze w piątek, 19 sierpnia 2022 roku (sala kameralna nr 421 II piętro).

Początek obrad godz. 15:00 – pierwszy termin
godz. 15:15 – drugi termin

Porządek Obrad Zjazdu Oddziału
1. Otwarcie obrad Zjazdu Oddziału PTTK (dalej Zjazdu), powitanie uczestników.
2. Wybór Prezydium obrad Zjazdu.
3. Zatwierdzenie porządku obrad Zjazdu.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu.
5. Wybór Komisji (3-osobowych): Mandatowej Zgromadzenia, Wyborczej Zjazdu, Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu, Komisji Skrutacyjnej.
6. Wręczenie odznaczeń.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Oddziału PTTK, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK.
11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTTK.
12. Uchwała Zjazdu o niewybieraniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
13. Uchwała Zjazdu w sprawie przyjęcia jako obowiązującego Statutu PTTK.
14. Prezentacja kandydatów do władz Oddziału PTTK i delegatów na RKO.
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów władz.
16. Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału PTTK w latach 2022 – 2025.
17. Wybory władz Oddziału PTTK.
18. Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału PTTK w latach 2022 – 2025 – ciąg dalszy.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału PTTK.
20. Ogłoszenie wyników wyborów władz Oddziału.
21. Zebrania konstytuujące.
22. Zakończenie obrad Zjazdu Oddziału PTTK.

W Zjeździe Oddziału mogą brać udział z głosem decydującym członkowie Oddziału z opłaconą składką członkowską za 2022 rok, pozostali członkowie mogą uczestniczyć z głosem doradczym. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji 2017-2021 oraz projekt regulaminu obrad będą udostępnione w siedzibie Oddziału przy ul. Słowiańskiej 1 w Kamiennej Górze od dnia 28 lipca 2022 r.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment