VIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 27 marca 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się VIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z IV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Kamienna Góra z przeznaczeniem na realizowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie stanowiących jej własności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę (dz. nr 235, obr. nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Miasto Kamienna Góra

Share

Zobacz inne

Leave a Comment