VIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 marca 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

 3. Przyjęcie Protokołu z IV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

 1. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Kamienna Góra z przeznaczeniem na realizowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie stanowiących jej własności.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę (dz. nr 235, obr. nr 5).

 7. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.

 11. Interpelacje i zapytania.

 12. Wnioski.

 1. Sprawy różne.

 2. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz również

Leave a Reply