VIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 9:30 w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych
i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie
międzysesyjnym.
4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra.
5. Debata nad Raportem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – podjęcie uchwały w tym
zakresie.
8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy – podjęcie uchwały w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwał:
– w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych w miejscowości Czarnów, Pisarzowice i Raszów,
– w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienna Góra oraz określenia granic ich obwodów,
– w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu
zadań oświatowych,
– w sprawie zmian w budżecie,
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
– w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/258/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra nieruchomości w drodze umowy zamiany z przeznaczeniem pod utworzenie drogi w Ptaszkowie,
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czarnowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zobacz inne

Leave a Comment