VII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 30 kwietnia 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 1. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 1. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 1. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2018.
 1. Sprawy społeczne w powiecie kamiennogórskim:

-Informacja dotycząca funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Smyk”  w Błażejowie,
-Sprawozdanie z działalności Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze za rok 2018,
-Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze za rok 2018,
-Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze za rok 2018,
-Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie za rok 2018.

 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.
 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023.
 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.
 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski.
 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Dębrznika, dotyczącej remontu odcinka drogi powiatowej Nr 3473D, leżącej na działce 376/4, obręb Dębrznik.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie Sesji.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment