V Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 marca 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się V Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych
i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
5. Przekazanie skargi do sądu administracyjnego – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi
na skargę oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Nr XXII/127/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6. Zarządzanie kryzysowe w gminie – informacja.
7. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie finansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
– projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra w 2019 roku”,
– projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminie ewidencji zabytków nie stanowiących własności gminy,
– projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra”,
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
8. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment