Starostwo Powiatowe – Komunikat

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 3 października 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym – działka nr 15/6 położona w Rędzinach (Zarządzenie Starosty Kamiennogórskiego Nr 61/2017 z dnia 3 października 2017 r.).

Wykaz, wywiesza się na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikuje się na stronie internetowej kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem kamienna-gora.bip.net.pl., a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.Share

Zobacz inne

Leave a Comment