Stanowisko Gminy Wiejskiej Kamienna Góra ws. wariantów linii kolejowej CPK

Przedstawiam oficjalne stanowisko Gminy Kamienna Góra dot. zaproponowanych 3 wariantów linii kolejowej CPK, w ramach trwających konsultacji społecznych. Stanowisko dziś zostało wysłane do firmy BBF, która opracowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz do spółki CPK.

Więcej informacji o CPK prezentujemy tutaj.

Kamienna Góra, dnia 15 kwietnia 2022 r.
BBF Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

dotyczy: stanowiska Gminy Kamienna Góra względem przebiegu wariantów linii kolejowej dużych prędkości relacji Żarów – Świdnica –Wałbrzych – Granica Państwa, przedstawionych w dniu 05.04.2022 r., w ramach II tury konsultacji społecznych Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy wymienionej linii kolejowej

W ramach konsultacji społecznych Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, których przedmiotem są trzy warianty budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa, oraz w nawiązaniu do przebiegu spotkania konsultacyjnego w dniu 05.04.2022 r., na terenie gminy Kamienna Góra (w miejscowości Krzeszów), pragnę po raz kolejny podkreślić zdecydowany sprzeciw lokalnych władz samorządowych i mieszkańców gminy, względem zaproponowanych wariantów przebiegu nowych linii kolejowych. Zwracam też uwagę na sytuację, w której wszystkie trzy warianty różnią się od siebie tak nieznacznie, że nie można powiedzieć iż stanowią dla samorządu i mieszkańców, jakąkolwiek sensowną alternatywę.

Jak wskazywano w poprzedniej korespondencji, kierowanej zarówno na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego jak też obecnie procedowanego Studium, zaplanowane przebiegi linii kolejowych zupełnie nie liczą się z istniejącym dorobkiem kilkudziesięciu lat rozwoju, opieranego o jak najlepsze i zrównoważone wykorzystanie lokalnych atutów i zasobów regionu. Z pełną odpowiedzialnością mogę twierdzić, że lokalna społeczność jest świadoma wagi oraz znaczenia cywilizacyjnego inwestycji kolejowych planowanych przez Centralny Port Komunikacyjny, lecz domaga się zdecydowanie nieśpiesznych analiz, realnych ocen i faktycznego uwzględnienia uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, technicznych, geograficznych i środowiskowych w planowaniu przebiegu linii kolejowej. Niestety, dotychczasowy przebieg prac i konsultacji społecznych pokazuje, że wątpliwości mieszkańców i samorządów nie są rozwiewane, a wręcz budzą poczucie braku rzetelnej i wielostronnej analizy planowanych inwestycji, jak również braku właściwej koordynacji, czego ewidentnym przykładem jest – pojawiający się na ostatnim etapie konsultacji – wątek odległej w czasie kontynuacji tych inwestycji przez władze Republiki Czeskiej, co według Państwa przedstawicieli nastąpi dopiero po 2047 r.

W trakcie konsultacji zabrakło również rzetelnych i konkretnych odpowiedzi na wiele konkretnych i uzasadnionych pytań mieszkańców (np.: analiz i zakładanej wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego na nowej linii kolejowej, zilustrowania wyników analiz dla zaproponowanego przez władze samorządowe przebiegu linii kolejowej równolegle do drogi ekspresowej S3, analizy zasadności budowy linii kolejowej aż do granicy państwa w świetle braku kontynuacji tej linii po stronie czeskiej co najmniej do połowy XXI w., i przy jednoczesnym braku możliwości wjazdu pociągów dużych prędkości do Kamiennej Góry).

Przyjąć też należy, że realizacja tych inwestycji kolejowych odbędzie się kosztem mieszkańców, bowiem – jak się okazuje – nie uwzględnia się znaczącej utraty wartości nieruchomości i nowych domów, które po zakończeniu inwestycji znajdą się kilka lub kilkanaście metrów od terenu kolejowego oraz nie przewiduje się żadnych rekompensat dla ich właścicieli, którzy osiedlili się w danym miejscu i wybudowali domy kosztem pracy całego życia. Nadmieniam, że w pismach skierowanych na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, podnosiliśmy okoliczność, że przebiegi linii kolejowych przez miejscowości Czadrów i Przedwojów postrzegane jako miejsca spokojnej egzystencji w pobliżu miasta Kamienna Góra stanowiącego centrum gospodarcze i administracyjne, spowodują nieodwracalną degradację tych miejscowości poprzez utratę ich atrakcyjności, spójności przestrzennej i funkcjonalnej, zajęcia pod linię kolejową bardzo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych ze szkodą dla samorządów, wyburzenia wielu nowych domów których właściciele niejednokrotnie spłacają kredyty zaciągnięte na ich budowę, utratę wartości jeszcze większej liczby nieruchomości z powodu bliskości terenu kolejowego, co pociągnie za sobą odpływ ludności z terenu gminy. Należy zauważyć, że powyższych zjawisk nie zmieni, przyjęta przez inwestora, metoda minimalizowania zajętości terenu i budowy obiektów inżynierskich (np. estakad), bo linia kolejowa będzie wpływała na życie mieszkańców codziennie, a nie tylko na etapie budowy oraz wypłaty odszkodowań zależnych m.in.: od wielkości zajętego terenu.

Mając na uwadze informacje uzyskane w czasie spotkania konsultacyjnego w Krzeszowie, w dniu 05.04.2022 r., w imieniu Gminy Kamienna Góra, wnoszę o:
1) Etapowanie inwestycji obejmującej budowę przedmiotowej linii kolejowej, w taki sposób, że linia Żarów- Świdnica-Wałbrzych oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej od Kamiennej Góry w kierunku na Marciszów i Sędzisław powinny zostać zrealizowane zgodnie z założeniem do 2029 r., natomiast pozostały odcinek Wałbrzych-Granica Państwa powinien być realizowany równolegle z odcinkiem po czeskiej stronie granicy do Pragi (tj.: po 2047 r.), oraz być uwzględniany w politykach przestrzennych województwa i samorządów (planach zagospodarowania przestrzennego).
Zaproponowany podział realizacyjny tej inwestycji pozwoli na znaczące zmniejszenie kosztów społecznych i znaczącego niezadowolenia wynikającego m.in.: z wysiedleń i wyburzeń nowo powstałych domów, a jednocześnie nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność kolei dużych prędkości i pozwoli uniknąć wykluczenia komunikacyjnego regionu, w którym i tak nie planuje się możliwości wsiadania/wysiadania z pociągów dużych prędkości (najbliższe takie stacje będą w pobliskim Wałbrzychu i Świdnicy, do których dojazd będzie zajmował 15-30 minut).
2) Rozważenie wytyczenia i analizy kolejnego wariantu przebiegu linii kolejowej biegnącego od Marciszowa do Jaworzyny Śląskiej, w większości terenami niezabudowanymi, a na odcinku Marciszów – Granica Państwa, głównie w śladzie obecnie istniejącej linii kolejowej.

Jednocześnie wskazuję, że wariant przebiegu kolejowego łącznika linii dużych prędkości do dworca kolejowego w Kamiennej Górze, zaproponowany przez Gminę Miejską Kamienna Góra zaraz po spotkaniach konsultacyjnych w dniu 05.04.2022 r., w żadnej mierze nie jest propozycją samorządów lecz wyłącznie propozycją gminy miejskiej. Nie został bowiem w żaden sposób i w żadnej formie skonsultowany z naszym samorządem, pomimo iż został przez miejskich urzędników wytyczony po terenie gminy wiejskiej. Z uwagi na powyższe nie można go traktować jako wspólne stanowisko lokalnych samorządów.

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję także ankiety od mieszkańców naszej gminy, które w ramach trwających konsultacji, mieszkańcy przekazali do tut. Urzędu Gminy.

Z poważaniem,
Patryk Straus
Wójt Gminy Kamienna Góra

Share

Zobacz inne

Leave a Comment