Stanowisko gminy Kamienna Góra ws. trasowania linii szybkich prędkości CPK

Przypominamy, że trwa I tura konsultacji społecznych w związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomiczo-Środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej dużych prędkości: do 250 km/h, a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym tutaj.

POBIERZ LISTĘ POPARCIA

Poniżej prezentujemy stanowisko gminy Kamienna Góra ws. trasowania linii szybkich prędkości CPK.


Samorząd Gminy Kamienna Góra zdecydowanie krytycznie ocenia wstępne trasowania linii kolejowej nr 267 i 268 (Żarów – granica państwa), przedstawione jako przebiegające w granicach administracyjnych gminy Kamienna Góra (sołectwa Czadrów i Przedwojów).

W naszej ocenie, opracowując przedstawione wstępne trasowania nowego przebiegu linii kolejowych, zupełnie nie wzięto pod uwagę uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, geograficznych, technicznych czy środowiskowych. Umacnia tę ocenę fakt, że wstępne trasowania nie były konsultowane z samorządem naszej gminy, a nasze krytyczne uwagi skierowane na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (pismo znak RI.671.1.2020 z dnia 10 marca 2020 r., a także wypełniony formularz dla zgłaszania uwag przesłany drogą elektroniczną w dniu 31 grudnia 2020 r.), nie zostały uwzględnione. Nie otrzymaliśmy także w tym zakresie żadnej informacji czy też raportu z przebiegu konsultacji społecznych, który wskazywałby jakimi kryteriami kierował się inwestor, uwzględniając lub nie uwzględniając otrzymane uwagi.
Mimo uwag naszego samorządu złożonych na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego nadal forsowane są warianty przebiegu linii kolejowej, które – bez względu na ich ostateczny kształt i korektę – fragmentaryzują miejscowość Czadrów i Przedwojów, spowodują wysokie niezadowolenie i koszty społeczne, spadek wartości nieruchomości i znaczącą depopulację tych miejscowości.

Inwestor tj. Centralny Port Komunikacyjny spółka z o.o., z przyczyn niezrozumiałych dla samorządu i lokalnej społeczności, nie poddaje analizie wariantów uwzględniających choćby częściowo przebieg istniejącej linii kolejowej z Sędzisławia do Lubawki, bądź przebieg równoległy do korytarza budowanej drogi ekspresowej S3.

W świetle powyższej sytuacji i konsultacji społecznych mających miejsce w Krzeszowie w dniu 29.09.2021 r. wnoszę o wytrasowanie oraz poddanie analizie dodatkowych wariantów przebiegu planowanych linii kolejowych uwzględniających choćby częściowe wykorzystanie istniejącej linii kolejowej z Sędzisławia do Lubawki bądź przebieg równoległy do drogi ekspresowej S3. Pozwoli to w szczególności na:
1) racjonalne wykorzystanie przestrzeni (tj.: transformację terenów zurbanizowanych tj. korytarza drogi S3 oraz korytarza istniejącej linii kolejowej Sędzisław – Lubawka, przy jednoczesnym oszczędzeniu terenów zagospodarowanych i zajętych pod zabudowę mieszkaniową),
2) lokalizację punktów obsługi podróżnych, bocznic kolejowych, oraz punktów przeładunkowych przy dogodnych szlakach komunikacyjnych i infrastrukturze (bezpośredniej bliskości węzłów drogi S3, istniejących dworców kolejowych i autobusowych)
3) znaczące zmniejszenie niezadowolenia społecznego wynikającego z wywłaszczeń, pogorszenia warunków życia i gwałtownego spadku wartości nieruchomości w sąsiedztwie linii kolejowej,
4) uniknięcie fragmentaryzacji wsi Czadrów i Przedwojów, które w obecnych wariantach zostaną przecięte na pół, co spowoduje ich gwałtowną depopulację i które w ostatnich 20 latach były najdynamiczniej rozwijającymi się miejscowościami gminy, w których powstało najwięcej nowej zabudowy mieszkaniowej, nadmieniam, że w obrębie korytarza na odcinku m. Czadrów i Przedwojów, w którym wytrasowano wstępne przebiegi znajduje się ponad 230 użytkowanych budynków oraz kilkanaście wydanych decyzji o warunkach zabudowy nie starszych niż 5 lat,
5) brak zagrożenia dla istniejących ujęć wody pitnej zlokalizowanych w obszarze grzbietu górskiego Długosz pomiędzy miejscowością Czadrów i Przedwojów, zaopatrujących w wodę znaczną część gminy wiejskiej Kamienna Góra oraz miasto Kamienna Góra (zagrożenia wynikające głównie z wiercenia ewentualnych tuneli lub lokalizacji infrastruktury podziemnej).

Jednocześnie zwracam uwagę, że zaproponowane trasowania linii kolejowych na odcinku między Świdnicą i Wałbrzychem udowadniają, że pociągi na danych liniach nie muszą stale poruszać się z maksymalną prędkością tj.: na wskazanym odcinku pociągi z pewnością nie będą osiągały zadanych prędkości m.in.: z uwagi na niewielką odległość pomiędzy tymi miejscowościami. Niezrozumiałe jest więc maksymalizowanie tej prędkości na pozostałych odcinkach linii kosztem mieszkańców naszej gminy.

Powyższe stanowisko zostanie oficjalnie przekazane firmie BBF Sp. z o.o., która na zlecenie inwestora (CPK Sp. z o.o.) opracowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa.

Informuję również, że wśród mieszkańców naszej gminy (szczególnie miejscowości Czadrów i Przedwojów) będzie od dzisiaj prowadzona zbiórka podpisów za wsparciem powyższego stanowiska przedstawionego przez samorząd. Zbiórkę podpisów prowadzić będą sołtysi oraz radni powyższych miejscowości.

Źródło: Patryk Straus – wójt gminy Kamienna Góra

Share

Zobacz inne

Leave a Comment