Sprzedaż nieruchomości położonych w Marciszowie

Wójt Gminy Marciszów ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Marciszowie oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 305/21, 305/22, 305/26

Teren, obejmujący ww. działki, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 28.03.2014 r. nr 7/2014 (PFZ.6730.16.2014) dla działki nr 305/5 (przed podziałem) zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą.

Działki objęte są księgą wieczystą nr JG1K/00019901/1.  Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nich nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Opis nieruchomości:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/21 o pow. 0,0815 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej ks200, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.800,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/22 o pow. 0,0930 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce podziemnej sieci wodociągowej w90 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ks200, będących własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.400,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/26 o pow. 0,0829 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej ks160, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.500,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

Służebność przesyłu, którą każdy z nabywców ustanowi, będzie polegała na:

  • przebiegu i dostępie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej w celu eksploatacji sieci, wykonywania jej napraw, remontów, konserwacji, rozbudowy, przebudowy oraz usuwania awarii;
  • prawie wykonywania wykopów, przekopów przez działkę w wyżej opisanych celach;
  • prawie do korzystania i używania wyżej wymienionej sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;
  • umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci pasa o szerokości 1,5 m, po lewej i prawej stronie licząc od osi sieci, w miejscach zaznaczonych na załączniku graficznym kolorem zielonym (zał. nr 1). Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy trwale związanej z gruntem  (wraz z obiektami małej architektury), nasadzeń stałych oraz innych przeszkód uniemożliwiających ww. prace. 

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter):

dnia 6 listopada 2020 r.

– działka nr 305/21 o godz.  10.00

– działka nr 305/22 o godz.  11.30

– działka nr 305/26 o godz.  12.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 4.000,00 zł na każdą działkę, na konto Gminy Marciszów  nr 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jaworze – do dnia 2 listopada 2020 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem odpowiedniego  numeru działki.  Wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 2 listopada 2020 r.  

Szczegółowe informacje o przetargach na stronie bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy, sprzedaż/dzierżawa” oraz pod nr telefonu: 75 741 0208, wew. 30.

Share

Zobacz również

Leave a Reply