Sprzedaż działek w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 o łącznej powierzchni 9396 m2, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy Nadrzecznej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze między innymi dla ww. działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006396/3, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska Kamienna Góra. 

Przetarg odbędzie się 26 marca 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. 

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 400 000,00 zł brutto.  

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 40 000,00 zł do dnia 19 marca 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości – 2021), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości –2021).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment