Spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w Starostwie Powiatowym

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu przystępuje do realizacji operacji „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Planowane jest utworzenie pilotażowego partnerstwa na terenie powiatu kamiennogórskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 16 lipca w sali narad Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Grupa docelowa projektu to 160 osób – przedstawiciele podmiotów doradczych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, Izby Rolniczej, Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie oraz inne podmioty zainteresowane tematem.

Przygotowanie polskiego rolnictwa na zmiany klimatu to zadanie wymagające zaangażowania nie tylko administracji, ale przede wszystkim użytkowników wód. To właśnie ich bezpośrednio dotyczą decyzje o ilości i jakości wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Brak wody, a co za tym idzie zjawisko suszy sprawia, że staje się ona dobrem wspólnym o kluczowym znaczeniu. Dlatego też jej zasoby powinny być traktowane jako jedna z ważniejszych wartości. To właśnie od działań, które podejmujemy na co dzień, będzie zależała nasza jakość życia i kolejnych pokoleń.

„Racjonalna gospodarka wodna wymaga uwzględnienia wszystkich potrzeb mieszkańców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju. Żeby móc zdiagnozować stan gospodarki wodnej i podjąć działania mające na celu wypracowanie jej racjonalnych metod, wszyscy zarządzający wodą na danym obszarze i korzystający z wód muszą nawiązać współpracę i wspólnie działać na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej”.

W tym celu został opracowany program „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”. Jednym z jego celów jest stworzenie w Polsce sieci współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami w zakresie wody. Kolejnym zadaniem jest innowacyjne wsparcie działań LPW poprzez utworzenie Zespołu eksperckiego, mającego za zadanie wsparcie tej idei w ramach szkoleń, a następnie sporządzenie raportu końcowego z działań grupy pilotażowej.

We wspomnianym raporcie zostaną wskazane innowacyjne rozwiązania wpływające na racjonalną gospodarkę wody w rolnictwie, a także na obszarach wiejskich. W ramach programu, doradcy pracujący w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zostaną przeszkoleni z zakresu inicjowania lokalnych działań dotyczących gospodarki wodnej.

Powstanie 16 pilotażowych partnerstw (po jednym partnerstwie w jednym wybranym powiecie z każdego województwa), które będą miały za zadanie zdiagnozowanie i przeanalizowanie głównych problemów związanych z wodą na obszarze powiatu. Operacja wpłynie na aktywizację i integrację lokalnych środowisk poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy społeczeństwem w zakresie wody i poznanie potrzeb w tym zakresie. Możliwa będzie diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich. Na jej podstawie zostaną wypracowane wspólne rozwiązania na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej. Ważne będzie także promowanie dobrych praktyk związanych z korzystaniem, gromadzeniem oraz oszczędzaniem wody.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: dodr.pl

Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Zobacz inne

Leave a Comment