Segregacja odpadów w Kamiennej Górze

Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie nowych zasady segregacji odpadów komunalnych.

Dnia 1 lipca 2017 r. weszło w życie nowe prawo dotyczące segregacji odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów).

System wprowadza cztery kategorie odpadów (tzw. „frakcje”) wraz z jednolitym oznaczeniem pojemników/ kontenerów/ worków do ich składowania zgodnie z w/w rozporządzeniem, oraz na mocy przyjętej przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra uchwały z dnia 29 listopada 2017 r. nr XL/266/17 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.

Odpady powinny być oddzielone w następujący sposób:
– pojemnik niebieski oznaczony napisem PAPIER – odpady z papieru, w tym tektury, oraz opakowania z tych materiałów
– pojemnik zielony oznaczony napisem SZKŁO – odpady ze szkła, oraz opakowania z tego materiału
– pojemnik żółty oznaczony napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – odpady metali i tworzyw sztucznych, oraz opakowania z tych materiałów oraz wielomateriałowe
– pojemnik brązowy oznaczony napisem BIO – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Wprowadzenie powyższych zasad wymaga czasu, związane jest to z wymianą pojemników i ich oznaczeniem, a także zorganizowanie procesu odbioru i wywozu odpadów w sposób odpowiadający założeniom nowego systemu.

Miasto Kamienna Góra w miesiącu grudniu 2017 r. wyłoniło w drodze procedury przetargowej operatora na odbiór i transport odpadów i podpisało umowę z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” zobowiązane zostało do wdrożenia nowego systemu od stycznia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że nowe prawo nie zmienia podstawowych zasad związanych z dobrowolnością segregacji odpadów. W dalszym ciągu mieszkańcy będą mogli swobodnie zdecydować czy odbierane od nich odpady będą segregowane, czy też nie.

Nowe prawo jedynie modyfikuje zasady dla tych, którzy na taką segregację decydują się dobrowolnie.

Niemniej jednak zwracamy się i zachęcamy Państwa do segregowania wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z nowymi zasadami, co z pewnością przyczyni się między innymi do:
– ograniczenia masy odpadów zanieczyszczających środowisko
– wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności
– ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka
– wydłużenie żywotności składowisk
– pozyskanie surowców wtórnych

Dodatkowo Miasto Kamienna Góra przygotowało dla Państwa ulotkę na temat nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, która to zostanie Państwu dostarczona. Zwracamy się o zapoznanie z nowymi zasadami segregacji, wraz z wprowadzeniem tych zasad w codzienne życie.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra
Krzysztof ŚwiątekShare

Zobacz inne

Leave a Comment