Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 4 sierpnia 2017 roku prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej przekazał na ręce Wójta Gminy – Patryka Strausa, promesę dofinansowania projektu pt. “Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Góry Kamienne” poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych.”

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej kanalizującej ruch turystyczny oraz przyczyniającej się do ochrony cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. Przyjęte rozwiązania techniczne przewidują wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ścieżki rowerowej o długości ok. 5,06 km i łącznika do ścieżki rowerowej o dł. 0,252 km umożliwiającego rowerzystom zjazd na ścieżkę z drogi powiatowej do Krzeszowa, na której panuje duże natężenie ruchu drogowego.Ścieżka rowerowa zostanie wykonana na terenie zindustrializowanym tzn. na którym zlokalizowana jest nieczynna obecnie linia kolejowa nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Istniejące nasypy kolejowe zostaną wykorzystane do budowy ścieżki, w następstwie czego przemysłowy charakter tego terenu zmieni się na sprzyjający ochronie bioróżnorodności. Planowana ścieżka rowerowa będzie przebiegała po nasypach o wysokości do 5,0 m, w wąwozie, i w poziomie terenu, oraz przecinała drogi gruntowe-dojazdowe do użytków rolniczych, drogi wewnętrzne, drogi gminne i drogę powiatową (ul. Betlejemska w Krzeszowie). Parametry planowanej ścieżki: szerokość – 2,0 m (krawędzie zabezpieczone obrzeżem), pobocza utwardzone o szerokości min. 1,0 m.

Przebieg ścieżki lokalizuje się w bezpośrednim sąsiedztwie (do kilkuset metrów odległości) terenów chronionych z uwagi na wartość przyrodniczą: Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Sudety Kamiennogórsko-Wałbrzyskie” (kod PLB020010) i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Góry Kamienne” (kod PLH020038). W pobliżu ścieżki, na terenie Krzeszowa zlokalizowane są pomniki przyrody, stanowiące formę ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody.
W ciągu przebiegu planowanej ścieżki rowerowej zlokalizowane są siedliska wielu form i gatunków przyrodniczych, w znacznej części znajdujących się pod częściową i ścisłą ochroną, bądź wymienionych w załączniku II Dyrektywy Ptasiej lub w Polskiej czerwonej księdze roślin i zwierząt.

W ramach projektu przewidziano też działania edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego (wydawnictwa i publikacje w formie tradycyjnej i cyfrowej, wycieczki rowerowe z prelekcjami przyrodniczymi, tablice informacyjne z kodami QR i aplikacją na urządzenia mobilne).

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochronnych następujących form ochrony przyrody:
1) dwóch obszarów Natura 2000 tj.: Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Sudety Kamiennogórsko-Wałbrzyskie” i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Góry Kamienne”,
2) lokalnych pomników przyrody (drzew gatunku: dąb szypułkowy, klon jawor, lipa drobnolistna),

Koszty inwestycji, w szacowanej wysokości 2.646.746,36 zł brutto, związane są z:
– wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych (84.694,16 zł)
– wykonaniem robót budowlanych obejmujących budowę wyżej opisanego obiektu liniowego w formie ścieżki-drogi rowerowej (2.419.833,12 zł)
– usługą inżyniera kontraktu (zespołu branżystów), nadzorującego realizację inwestycji (42.347,08 zł)
– realizacją działań promocyjnych i z zakresu edukacji ekologicznej (99.872,00 zł)

Termin realizacji:
Zakończenie realizacji projektu do dnia 30 września 2018 roku.

Więcej na temat ścieżki w tagach ścieżka rowerowa.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment