Przetarg na sprzedaż nieruchomości Powiatu Kamiennogórskiego

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonej w Szarocinie 1A, gmina Kamienna Góra.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szarocinie 1A, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 309 o pow. 0,24 ha. Na działce posadowione są dwa budynki, w tym trzykondygnacyjny budynek użytkowo-mieszkalny z dwiema przybudówkami o pow. użytkowej 630 m2, łącznie z piwnicami i poddaszem 943,30 m2, kubaturze 4935 m3 i jednokondygnacyjny budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 75,30 m2, łącznie z poddaszem nieużytkowym 160,9 m2, kubaturze 630 m3. Budynek użytkowo-mieszkalny ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków. Teren nieruchomości jest ogrodzony.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr JG1K/00013329/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów, to Bi „inne tereny zabudowane”. Nieruchomość nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, Gmina Kamienna Góra nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, obszar, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolami: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, R – tereny wykorzystywane rolniczo, RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Na nieruchomości nie ciążą prawa i roszczenia osób trzecich.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 30 września 2018 r. nie złożyły wniosku.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono jeden przetarg w dniu 14 grudnia 2018 r., który zakończył się wynikiem negatywnym. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przed zawarciem ­umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pok. 405, III piętro. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, PKO Bank Polski, Oddział I w Kamiennej Górze nr 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 – najpóźniej do dnia 20 lutego 2019 r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty (umowy notarialnej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz postępowania wieczystoksięgowego) z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości, w całości poniesie nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 405, tel. 75 64 50 118, 75 64 50 119. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz opublikowano na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment