Przetarg na sprzedaż nieruchomości Powiatu Kamiennogórskiego

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza VII ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonej w Szarocinie 1A, gmina Kamienna Góra.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szarocinie 1A, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 309 o pow. 0,24 ha. Na działce posadowione są dwa budynki, w tym trzykondygnacyjny budynek użytkowo-mieszkalny z dwiema przybudówkami o pow. użytkowej 630 m2, łącznie z piwnicami i poddaszem 943,30 m2, kubaturze 4935 m3 i jednokondygnacyjny budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 75,30 m2, łącznie z poddaszem nieużytkowym 160,9 m2, kubaturze 630 m3.
Budynek użytkowo-mieszkalny ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków. Teren nieruchomości jest ogrodzony.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr JG1K/00013329/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów, to Bi „inne tereny zabudowane”. Nieruchomość nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, obszar, na którym położona jest nieruchomość, oznaczony jest symbolami: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, R – tereny wykorzystywane rolniczo, RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Na nieruchomości nie ciążą prawa i roszczenia osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 20 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pok. 405, III piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł. na konto Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, PKO Bank Polski, Oddział I w Kamiennej Górze nr 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 – najpóźniej do dnia 13 listopada 2017 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 405, tel. 75 64 50 118, 75 64 50 119.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz opublikowano na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zobacz inne

Leave a Comment