Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 385/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Świdnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 385/1 o pow. 0,7195 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe o pow. 0,1499 ha, W-ŁIV o pow. 0,0250 ha, Ws o pow. 0,5446 ha.
Działka o kształcie nieforemnego wieloboku. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi, przy drodze publicznej (wojewódzkiej) z możliwością bezpośredniego zjazdu z niej. Teren nieogrodzony nierówny; porośnięty roślinnością trawiastą oraz krzewami i drzewami liściastymi z samosiewów.
Na działce znajduje się zbiornik wodny (dawny staw) z groblą ziemną. Przepust betonowo-kamienny wbudowany w północną skarpę służy zasilaniu zbiornika w wodę z cieku (rowu) biegnącego wzdłuż północnej granicy działki. Drugi przepust betonowy wbudowany w południowo – zachodnią skarpę jest zniszczony, nie pełni swojej funkcji.
Działka bez uzbrojenia; w jej bliskim otoczeniu, z możliwością podłączenia, usytuowane pojedyncze słupy Nn z przebiegającą nad działką napowietrzną linią elektroenergetyczną. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do usytuowanego na sąsiedniej działce budynku mieszkalnego.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą JG1K/00006770/9, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.
Teren, obejmujący ww. działkę, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązują następując zapisy: tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.
Działka nie jest objęta ochroną konserwatorską (nie znajduje się w granicach strefy obserwacji archeologicznej ani w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Świdnik; na terenie działki nie ma ustanowionych stanowisk archeologicznych. Działka znajduje się w otulinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 72.000,00 brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) dnia 24 listopada 2021 r. o godz. 11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł na konto Gminy Marciszów nr 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jaworze – do dnia 18 listopada 2021 r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Marciszów.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego.
W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Szczegółowe informacje o przetargu pod nr tel. 75 741 0208, wew. 30. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 7 września 2021 r. nie złożyły wniosku.

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

Share

Zobacz inne

Leave a Comment