Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonego w Kamiennej Górze, przy ul. gen. Józefa Hallera 7.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na III kondygnacji (poddasze), o pow. użytkowej 30,72 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz wc.  Łazienka oraz wc  dostępne są z korytarza na tej samej kondygnacji. Do lokalu przynależą pomieszczenia: strych (pow. 5,09 m2 ) i piwnica (pow. 8,25 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kotłownia lokalna).

Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku wynosi 4,81%.

Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej Górze, obręb 6, przy ul. gen. Józefa Hallera 7, oznaczonej geodezyjnie nr 432/1 o pow. 1.950 m2. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów, to: Bi „inne tereny zabudowane”.

Nieruchomość wpisana jest w księgę wieczystą nr JG1K/00017097/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.

Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta Kamiennej Góry nieruchomość położona jest w terenie, na którym preferuje się funkcje mieszkaniowe i usługowe z funkcjami towarzyszącymi funkcjom podstawowym.

Na nieruchomości nie ciążą prawa i roszczenie osób trzecich. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości lokalowej na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 5 grudnia 2019 r. nie złożyły wniosku.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, III piętro, pok. 405.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze PKO BP Oddział I w Kamiennej Górze nr 87 1020 3668 0000 5602 0465 9639 – najpóźniej do dnia 23 stycznia 2020 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości z notarialnie poświadczonym podpisem (w przypadku wspólności ustawowej).

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty
z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty (umowy notarialnej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz postępowania wieczystoksięgowego) z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości, w całości poniesie nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Bliższe informacje
o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 405 lub 402, tel.: 75 64 50 119, 75 64 50 118.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kamiennej Górze oraz opublikowano na stronie internetowej kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem kamienna-gora.bip.net.pl, a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment