Przedłużony nabór na stanowiska urzędnicze

Starosta kamiennogórski informuje o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: Podinspektora w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 06.10.2017 r.
Liczba etatów: 2.

Jednocześnie informuje, że pozostałe zapisy treści ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze nie ulegają zmianie.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:
• Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor
• Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Geodezji
• Liczba etatów: 2

UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają obowiązek odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.

II. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, preferowane geodezyjne lub znajomość przedmiotowego zakresu prac
• spełnienie kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
• obywatelstwo polskie

III. Zakres ogólnych obowiązków pracownika:
1. Podstawowe obowiązki osoby zatrudnionej na ww. stanowisku, jako pracownika samorządowego, regulują art. 24-25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.
2. Pracownika zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
ustawy o samorządzie powiatowym,
ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ustawy o ochronie danych osobowych,
instrukcji kancelaryjnej.
3. Ponadto pracownik obowiązany jest do:
rzetelnego i efektywnego wykonywania przydzielonych obowiązków oraz powierzonych prac,
informowania przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy porządku,
przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
dbania o mienie zakładu tj.: miejsce pracy, powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały itp.,
kształtowania właściwej atmosfery w miejscu pracy.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Udostępnienie danych wykonawcy baz GESUT i BDOT500 w ramach realizowanego
Projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”;
2. Obsługę zgłoszenia pracy geodezyjnej;
3. Uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do
wykonania zgłoszonej pracy;
4. Przetworzenie dokumentów analogowych dla wykonawcy do postaci cyfrowej (tylko dla operatów przyjętych do PZGiK po udostępnieniu wykonawcy materiałów źródłowych), obejmujące:
a. lokalizację dokumentu,
b. przygotowanie do skanowania (rozszycie, prostowanie itp.),
c. skanowanie (ustalenie właściwej rozdzielczości, rozjaśnienie lub zaciemnienie
dokumentu, skanowanie);
d. określenie na mapie cyfrowej zakresów zeskanowanych dokumentów i ich
właściwym opisaniu wg wymaganego schematu aplikacji;
5. Udostępnienie wykonawcy dokumentów;
6. Bieżącą współpracę z wykonawcą w czasie tworzenia baz GESUT i BDOT500;
7. Udział w pracach związanych z odbiorem, kontrolą wewnętrzną i ładowaniem do
systemu dziedzinowego;
8. Prowadzenie i aktualizacja utworzonych baz GESUT i BDOT500;
9. Zgłaszanie wykonawcy baz GESUT i BDOT500 błędów w ramach rękojmi;
10. Aktualizacja utworzonych baz GESUT i BDOT500 o nowe operaty poprzez kontrolę pliku GML i ładowanie danych do bazy systemu dziedzinowego.

V. Zakres uprawnień pracownika:
1. Podstawowe uprawnienie osoby zatrudnionej na ww. stanowisku jako pracownika samorządowego regulują art. 36-43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.
2. W zakresie wykonywania obowiązków określonych w niniejszym zakresie czynności pracownik posiada uprawnienia związane z zapewnieniem właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne maszyny, urządzenia biurowe oraz materiały kancelaryjne.
3. W celu zapewnienia pracowników możliwości pogłębienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych zapewnia się możliwość udziału w szkoleniach i kursach oraz niezbędną lekturę i akty normatywne regulujące sprawy związane z organizacją
i funkcjonowaniem Urzędu.
4. Pracownik korzystać może ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

VI. Zasady odpowiedzialności pracownika
Pracownik odpowiada za całokształt wykonywanych obowiązków oraz powierzone mienie
i ponosi odpowiedzialność:
1. porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków,
2. majątkową za wyrządzone szkody,
3. karną za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

VII. Warunki pracy na stanowisku:
1. Stanowisko pracy znajduje się III piętrze w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 6a; budynek jest wyposażony w windę.

VIII. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru
3. oświadczenie o spełnianiu kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy
o pracownikach samorządowych
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (tj. świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające staż pracy np. zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu lub umowa o pracę),
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
7. referencje (jeśli są w posiadaniu),
8. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy uprawniające do korzystania
z uprawnień pracowniczych (np. zaświadczenie o odbytym stażu absolwenckim, wydane na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IX. Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie
w siedzibie Starostwa Powiatowego (Kancelaria Ogólna – parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) z dopiskiem:
Dotyczy konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w terminie do dnia 28.09.2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, wymienione w części VI pkt 1 – 3, mają być własnoręcznie podpisane. Dodatkowo list motywacyjny ma być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2016, poz.814 z późn. zm).” i podpisem.
Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje odrzucenie oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.kamienna-gora.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Starostwa przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

3. Z osobami wyłonionymi w drodze naboru zostaną podpisane umowy o pracę.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze jest niższy niż 6%.

5. Selekcja kandydatów odbędzie się w 2 etapach:

Etap I – weryfikacja formalna dokumentów.
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
5. Kandydaci, których aplikacje pomyślnie przejdą weryfikację formalną, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie Etapu II.Zobacz inne

Leave a Comment