Projekt E-teacher the…

W Gminie Kamienna Góra trwa realizacja projektu „E-teacher the Praca Otwartość Wymiana Edukacja Rozwój of polish education” . W projekcie tym bierze udział szesnastu nauczycieli, czterech szkół gminnych, którzy brali udział w wymianie międzynarodowej do szkół w Chorwacji- Osnovna škola Spinut i na Malcie- AClass Academy of English . Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w czterech szkołach gminnych poprzez obserwację oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami uczącymi w krajach partnerskich. Pomysłodawcami tego projektu są: Pani Monika Gładysz- nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie oraz Pani Justyna Sowińska- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie, która jest również koordynatorem projektu. Całość projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Efektem realizowanych działań jest podniesienie umiejętności językowych i konwersacyjnych w języku obcym, zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie, podniesienie umiejętności autoprezentacji, umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, zmiana postawy wobec odmienności kulturowej, językowej, przełamanie stereotypów, zwiększenie szans na nawiązanie międzynarodowych kontaktów, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia się oraz świadomości znaczenia edukacji w życiu, zwiększenie szans na podjęcie pracy, poszerzenie wiedzy na temat projektów unijnych i wartości Unii Europejskiej, rozwinięcie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości.

Po zakończeniu głównych działań projektowych, czyli mobilności kadry nauczycielskiej do Chorwacji i na Maltę, twa dzielenie się osiągniętymi rezultatami projektu. Uczestnicy wymiany dzielą się doświadczeniami z nauczycielami wszystkich szkół Gminy Kamienna Góra podczas spotkań szkoleniowych i nie tylko. Podczas spotkań z rodzicami i uczniami, pokazywano rodzicom podobieństwa i różnice szkół partnerskich a szkół Gminy Kamienna Góra.

Realizacja projektu wpłynęła korzystnie na szkoły w środowisku lokalnym, wśród nauczycieli, rodziców, absolwentów, uczniów. Zwiększyła atrakcyjność oferty edukacyjnej dla uczniów, którzy mogą liczyć na udział w podobnych projektach w przyszłości.Share

Zobacz inne

Leave a Comment