Program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego przyjęty

W dniu 24 listopada br. na Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego radni podjęli uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Pomoc materialna będzie przyznawana studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim corocznie, na okres nie dłuższy jak 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca przyszłego roku kalendarzowego. Dwa tysiące złotych miesięcznie będą mogli otrzymać studenci, jeśli zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

– jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim na IV, V i VI roku studiów;
– nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
– nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;
– zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w PCZ w Kamiennej Górze. Minimalny okres umowy z PCZ w Kamiennej Górze będzie wynosił 2 lata, (tj. odbywanie specjalizacji w trybie rezydentury lub w innej uzgodnionej z PCZ w Kamiennej Górze formie zatrudnienia) przy czym okres ten ulega wydłużeniu o łączny okres pobierania stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment