Pracodawca Roku 2019

Przypominamy, że trwa konkurs “Pracodawca Roku 2019 Powiatu Kamiennogórskiego ” organizowany w ramach obchodów Powiatowego Święta Przedsiębiorczości. Organizatorem konkursu jest Jarosław Gęborys – starosta kamiennogórski w imieniu którego sprawami organizacyjnymi konkursu zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze.

W konkursie mogą brać udział Pracodawcy spełniający łącznie poniższe kryteria formalne:

  1. Pracodawcy mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu kamiennogórskiego.
  2. Pracodawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni zgodnie z prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu lub innych przewidzianych prawem przypadków uzasadniających brak uiszczenia w terminie powyższych należności (wymagane jest złożenie przez pracodawcę wraz z Formularzem Zgłoszeniowym podpisanego oświadczenia stanowiącego jeden z  załączników  do niniejszego regulaminu).

Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach: mikro, mały, średni i duży oraz “Młody Biznes”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego  wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy, dostępnych  z regulaminem konkursu w  poniższych załącznikach.

Termin zakończenia przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 21.06.2019r.

Wyniki konkursu “Pracodawca Roku 2019 Powiatu Kamiennogórskiego” zostaną ogłoszone w dniu 31.08.2019 w ramach obchodów “Powiatowego Święta Przedsiębiorczości”.

Kontakt:
Kinga Krupa
Sigrid Woźniak
Jolanta Bagniuk,
Armand Winiarski
tel. 756450177; 756450262; 756450169; 601741315
E-mail: wrka@praca.gov.pl; armandw@pupkamiennagora.pl

Pliki do pobrania dostępne na stronie organizatora.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment