Pracodawca Roku 2017 Powiatu Kamiennogórskiego

Ruszył konkurs “Pracodawca Roku 2017 Powiatu Kamiennogórskiego”. Organizatorem konkursu jest Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze.

W konkursie mogą brać udział Pracodawcy spełniający łącznie poniższe kryteria formalne:

a) Pracodawcy mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu kamiennogórskiego.

b) Pracodawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni zgodnie z prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu lub innych przewidzianych prawem przypadków uzasadniających brak uiszczenia w terminie powyższych należności (wymagane jest złożenie przez pracodawcę wraz z Formularzem Zgłoszeniowym podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).

Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach: mikro, mały, średni i duży oraz “Młody Biznes”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy, dostępnych na stronie internetowej pupkamiennagora.pl oraz kamienna-gora.pl.

Termin rozpoczęcia nadsyłania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 17.07.2017 roku.
Termin zakończenia przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 04.08.2017 roku.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy Młody Biznes
Oświadczenia pracodawcy
Regulamin

Share

Zobacz inne

One Thought to “Pracodawca Roku 2017 Powiatu Kamiennogórskiego”

  1. […] Szczegóły konkursu, formularze zgłoszeniowe i regulamin dostępne tutaj. […]

Leave a Comment