Poszukiwany inspektor ds. inwestycji

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie gminy Marciszów – Inspektor ds. inwestycji.

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe,
-co najmniej 3-letni staż pracy,
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
-znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

Szczegóły ogłoszenia tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment