Ograniczenia w funkcjonowaniu PCE

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze w związku z nowymi obostrzeniami związanymi z zakażeniami koronawirusem wprowadza ograniczenie w przyjmowaniu pacjentów na terapie różnego typu. W dalszym ciągu prowadzone będą  w sposób stacjonarny diagnozy w kolejności wymienionej w przygotowanym komunikacie.

W dniach 1 – 2 kwietnia 2021 r.,  przed Świętami Wielkanocnymi placówka będzie nieczynna.

Od 22 marca 2021 roku Powiatowe Centrum Edukacji – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kamiennej Górze, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ogranicza swoją działalność terapeutyczną. Ponieważ nadal działamy w sytuacji panującej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obowiązują nas wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym zmuszeni jesteśmy dostosować naszą pracę do w/w wymogów. Przedstawiam Państwu obowiązujące od 22 marca 2021 roku zasady przyjmowania klientów w naszej poradni:

I. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWCE

1. Przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, przyprowadzane przez zdrowego rodzica – opiekuna. Katar, kaszel, gorączka wyklucza dziecko z badań.

2. Każda osoba wchodząca do poradni (dorosły i dziecko) ma bezwzględnie obowiązek zdezynfekować ręce w korytarzu przy wejściu, jeżeli posiada nałożone rękawiczki również należy je zdezynfekować oraz nałożyć maseczkę (maseczki nie obowiązują dzieci do lat 4).

3. Na terenie poradni może przebywać tylko jedna osoba dorosła, towarzysząca dziecku.

4. W pomieszczeniach placówki należy zachować odpowiednia odległość, tj. minimum 1,5 m. W sekretariacie może przebywać tylko jeden klient.

5. Pracownik obsługi dokonuje dezynfekcji klamek, wyłączników, uchwytów krzeseł, blatów oraz innych używanych sprzętów w pomieszczeniach placówki.

6. Specjaliści podczas badań są ubrani w maseczki i/lub przyłbice oraz posiadają na rękach rękawiczki.

II. ZASADY PRACY PORADNI W CZASIE PANDEMII:

1. Diagnozy będą przeprowadzane w następującej kolejności, bez względu na termin złożenia zgłoszenia do poradni:

a)       W celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

b)   W celu wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych/zespołowych.

c)       W celu wydania orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania.

d)       W celu wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

e)       W celu wydania opinii o dojrzałości szkolnej.

f)        Pozostałe opinie i informacje.

2. Terapia logopedyczna oraz niezbędne (pilne) terapie psychologiczne, pedagogiczne są prowadzone w formie zdalnej przy użyciu skype, WhatsApp lub drogą mailową.

3. Pracownicy poradni pełnią dyżury telefoniczne zgodnie z harmonogramem pracy  pod numerem tel. 601 646 072 oraz 75 645 02 44.

4. W godzinach od 9.00 do 12.00 od poniedziałku do  piątku  dyżur pełni dyrektor PCE ? PPP mgr Bernarda Kurczewska.

5. Nasi specjaliści dostępni są również dla Państwa drogą mailową od poniedziałku do piątku:

Psycholog – mgr Anna Poborca

Psycholog – mgr Joanna Knauber – Schmer

Psycholog – mgr Aleksandra Rawska

Pedagog – mgr Magdalena Kożuch

Pedagog – mgr Joanna Wilk

Pedagog – mgr Paulina Pietruszka

Logopeda – mgr Monika Maciaszek

Logopeda – mgr Bożena Morawiec

III. ZGŁOSZENIE NA DIAGNOZĘ:

1. Zgłoszenia do Poradni celem uzyskania diagnozy prosimy pobierać ze strony internetowej poradni, gdzie znajdują się one w zakładce “druki do pobrania” lub w placówce oświatowej, do której dziecko/uczeń uczęszcza.

2. Wypełniony i podpisany wniosek (2 strony) należy zeskanować i przesłać mailem (pcekamgora@o2.pl) lub listownie na adres poradni. W przypadku braku możliwości zeskanowania, proszę wypełnić komputerowo (druk jest w formie edytowalnej) i przesłać bez podpisu, który zostanie przez Państwa uzupełniony bezpośrednio przed badaniem.

3. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

IV. WYWIAD Z RODZICEM I OMÓWIENIE BADAŃ:

1. Wywiady oraz omówienie badań z rodzicami mogą odbywać się zdalnie w formie telefonicznej, mailowej lub przy pomocy SKYPU.

V. DIAGNOZA/KONSULTACJA W PORADNI:

1. Na badania przyjmowane są tylko osoby wcześniej umówione, po rozmowie ze specjalistą i wypełnieniu ankiety dotyczącej ryzyka kontaktu z chorymi, bądź przebywającymi w kwarantannie oraz złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na badanie w istniejących warunkach epidemiologicznych.

2. Badanie lub konsultacja odbywa się punktualnie o umówionej godzinie. Spóźnienia nie mogą być uwzględniane z uwagi na czas potrzebny na dezynfekcję.

3. Dzieci na badania przynoszą własne kredki, ołówki, długopisy, nożyczki i temperówkę.

4. Rodzic po przyprowadzeniu dziecka do Poradni wychodzi i przychodzi o wyznaczonej przez pracownika godzinie.

5. Po każdej osobie pomieszczenie jest wietrzone i odkażane.

6. Wymaganą dokumentacją jest obowiązkowa opinia szkoły/ przedszkola  (o ile dziecko do niej uczęszcza) w przypadku wydania orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz zindywidualizowanej ścieżce kształcenia wraz z zaświadczeniem lekarskim (wzór zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej poradni).

7. Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na druku poradni przez lekarza specjalistę lub lekarza pediatrę w oparciu o dokumentację specjalistyczną. Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni.

8. Dopuszcza się również  dokumentację medyczną na innych drukach.

9. Po zakończonym badaniu, rodzic pobiera ze strony internetowej wniosek o wydanie orzeczenia/ opinii o wwrd lub otrzymuje go w poradni, wypełnia i składa w sekretariacie placówki.

10.  Prosimy, by rodzic/ opiekun wcześniej przygotował dziecko do nietypowych warunków badania.

VI. JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA BADANIE W CZASIE PANDEMII ?

1. Wdrażać do częstego mycia rąk, nosić maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki, by dziecko oswoiło się z tą sytuacją i na zasadzie naśladownictwa, również uznało to za rzecz niezbędną.

2. Należy wdrażać dziecko do unikania zgromadzeń, zachowania dystansu wobec osób spoza rodziny.

3. Uprzedzić dziecko o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas badania, szczególnie o tym, iż osoba badająca również będzie nosić maseczkę, rękawiczki i przyłbicę.

Powiatowe Centrum Edukacji – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze przywróci pełne funkcjonowanie gdy tylko będzie to możliwe i bezpieczne dla naszych podopiecznych oraz pracowników.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment